ผู้บริหาร

คุณชิน ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ

คุณอัจฉรา ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง รองประธานกรรมการผู้จัดการ

คุณอภิชัย ชินเศรษฐวงศ์
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

คุณชูศักดิ์ ดีตระกูลวัฒนผล
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ