มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-การช่วยเหลือสังคมในวิกฤต COVID-19

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ และ Mr.BOXMAN ได้เล็งเห็นความสำคัญของ พนักงาน, เจ้าหน้าที่ทำต้อสู้กับไวัรส COVID-19 ดังนั้นมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ จึงได้ส่งตัวแทนเพื่อมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส COVID-19 และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ

×